پايداري و كنترل ولتاژ سيستم هاي قدرت

پايداري و كنترل ولتاژ سيستم هاي قدرت

 چكيده  پایداری ولتاژ عبارت است از، توانایی سیستم قدرت برای حفظ ولتاژ ماندگار قابل قبول در تمام شینهای سیستم در شرایط عادی عملکرد و پس از اینکه تحت یک اختلال قرار گرفت. زمانی که وقوع اختلال، افزایش تقاضای بار یا تغییر در وضعیت سیستم، باعث افت فزاینده و غیر قابل قبول...