ساماندهی شهری با رویکرد توسعه پایدار( به همراه نمونه موردی )

ساماندهی شهری با رویکرد توسعه پایدار( به همراه نمونه موردی )

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه گسترش شهرنشینی از یکسو و توزیع و تمرکز جغرافیایی نابرابر ثروت از سوی دیگر در کشورهای درحال توسعه زمینه ی مهاجرت گسترده جمعیت، از حواشی فقر به سوی مراکز ثروت به منظور برخورداری از فرصت های اشتغال، درآمد، خدمات بیشتر و امید به آینده ای بهتر را...