نسبت امنیت و آزادی در اندیشه امام خمینی (ره)

فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مفاهیم آزادی و امنیت کلیدی ترین مفاهیم و مباحث مطرح در حکومت داری و کشور داری می باشد. امنیت و آزادی، از مفاهیم حیاتی و ضروری برای ایجاد همزیستی مسالمت آمیز و اعطای حقوق شهروندی در جامعه انسانی می باشد. رهیافت های گوناگونی در مطالعه...