امنیت در شبکه های بیسیم

امنیت در شبکه های بیسیم

چکیده از آن‌جا که شبکه‌های بی سیم، در دنیای کنونی هرچه بیشتر در حال گسترش هستند، و با توجه به ماهیت این دسته از شبکه‌ها، که بر اساس سیگنال‌های رادیویی‌اند، مهم‌ترین نکته در راه استفاده از این تکنولوژی، آگاهی از نقاط قوت و ضعف آن ا‌ست. نظر به لزوم آگاهی از خطرات...