سیستم تشخیص نفوذ

سیستم تشخیص نفوذ

مقدمه متناسب با پیشرفت شبکه های کامپیوتری ، کاربرد آن در امور تجاری و خدماتی و مخابراتی روندی رو به رشد داشته است . با گسترش روز افزون این شبکه ها، میزان سوء استفاده از آنها و تهاجم علیه آنها نیز افزایش یافته است. یکی از حملات مخرب که شبکه سرویس دهنده را از کارمی...