سيستم تشخيص نفوذ

سيستم تشخيص نفوذ

مقدمه متناسب با پيشرفت شبكه هاي كامپيوتري ، كاربرد آن در امور تجاري و خدماتي و مخابراتي روندي رو به رشد داشته است . با گسترش روز افزون اين شبكه ها، ميزان سوء استفاده از آنها و تهاجم عليه آنها نيز افزايش يافته است. يكي از حملات مخرب كه شبكه سرويس دهنده را از كارمي...