تشخيص تهاجم به رايانه ها

تشخيص تهاجم به رايانه ها

مقدمه شبكههاي كامپيوتري عليرغم منافعي از قبيل اشتراك قدرت محاسباتي و منابع، خطراتي را نيز خصوصا در زمينه امنيت سيستم به همراه آوردهاند. در طي دو دهه اخير تلاشهاي تحقيقاتي فراواني در زمينة امنيت شبكه صورت گرفته و تكنيكهاي مختلفي براي ساختن شبكههاي امن ارائه شدهاند. در...