تجزيه وتحليل وپياده سازي سيستم مكانيزه كتابخانه

مقدمه : كتابخانه ها درطول تاريخ به عنوان يك سازمان پويا نقش اطلاع رساني خود را بااستفاده از ابزارها وتكنولوژي هاي موجود در هر زماني ارايه كرده و خواهند كرد . در كتابخانه ((آشور بانيپال )) چون كه تمدن بين النهرين ازلوح هاي گلي براي كتابت استفاده مي كردندكتابخانه ها...