تحليل تجربی تأثير پارامترهای فرآيند جوشكاری اصطكاكی اغتشاشی بر خواص مكانيكی جوش لبه روی هم كامپوزيت پلی پروپيلن

تحليل تجربی تأثير پارامترهای فرآيند جوشكاری اصطكاكی اغتشاشی بر خواص مكانيكی جوش لبه روی هم كامپوزيت پلی پروپيلن

چکیده کاربرد الفین های ترموپلاستیک مانند پلی پروپیلن در سال های اخیر به علت قابلیت بازیافت مجدد، چگالی پایین، مقاومت در برابر تغییرات شیمیایی و هزینه خرید پایین در کامپوزیت های زمینه پلیمری افزایش پیدا کرده است. از انواع الیاف تقویت کننده که برای کامپوزیت های زمینه...
تحلیل تجربی خواص مکانیکی جوش لب به لب اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیتهای PP

تحلیل تجربی خواص مکانیکی جوش لب به لب اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیتهای PP

چکیده فرایند جوشکاري اصطکاکی- اغتشاشی یکی از روشهاي جوشکاري حالت جامد است که در ابتدا بـراي جوشکاري آلومینیوم و آلیاژهاي آن مورد استفاده قرار می گرفت و امروزه براي جوشکاري سایر مواد نیز بـه کار میرود. در سالهاي اخیر این روش بر روي مواد پلیمري نیز صـورت گرفتـه اسـت و...