بررسی ویژگی های پلی پروپلین و تولید الیاف پلی پروپیلن به روش اتاکتیک

بررسی ویژگی های پلی پروپلین و تولید الیاف پلی پروپیلن به روش اتاکتیک

مقدمه: در این پایان نامه از گرانول های PP سعی بر تولید الیاف فوق ظریف شده است. بدلیل اینکه در ایـن پایـاننامه از روش الکتروریسی برای تولید الیاف استفاده شده است در ابتدا توضیحاتی کلی در مورد تولیـد الیـافپلی پروپیلن داده شده است و سپس انواع روشهای تولید الیاف از طریق...
تاثیر استفاده از پارچه های فضا دار در خصوصیات بتن (به همراه بررسی مقالات و تحقیقات و طراحی وانجام ازمایشات مزتبط با آن)

تاثیر استفاده از پارچه های فضا دار در خصوصیات بتن (به همراه بررسی مقالات و تحقیقات و طراحی وانجام ازمایشات مزتبط با آن)

مقدمه الیاف پلی پروپیلن : پروپیلن محصول جانبی پالایشگاههای نفتی است ، وقتی پـروپیلن تحـت شـرایط معینـی پلیمریـزهشود پلیمرهای قابل مصرف در تولید لیف بدست می آید یعنی پلی پروپیلن بدست می آید [1] . بعد از انجام پلیمریزاسیون و تولید پلیمر ، پلیمر ذوب شده و توسط پمپی از...
کاربرد سطح فعالها بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف پلی پروپیلن

کاربرد سطح فعالها بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف پلی پروپیلن

مقدمه : الیاف پلی پروپیلن از گروه الیاف الفینی می باشد و به روش ذوب ریسی تهیه می شود . جهت بهبود وتغییر خواص آن می توان مواد مختلفی را در اکسترودر به همراه مذاب پلیمر مخلوط کرد .در این پروژه بجای متد فوق مواد و سطح فعالها را درمرحله بعد از اکسترودر در زمان افزودن...