بررسی انواع و مکانیسم عمل مواد تأخیرانداز شعله در پارچه و کاربرد نانو تکنولوژی برای نسوز یا دیر سوزن کردن کالای نساجی

بررسی انواع و مکانیسم عمل مواد تأخیرانداز شعله در پارچه و کاربرد نانو تکنولوژی برای نسوز یا دیر سوزن کردن کالای نساجی

مقدمه در جوامع امروزی، پیشرفت بی سابقه ای در اندازه و تعداد ساختمانها، آسمان خراشها، انبارها و روشهای حمل و نقل صورت گرفته است. فرشها، مبلمان و پرده ها، وسایل، سوخت و گاز مصرفی برای گرم کردن، تماماً موجب افزایش میزان مواد آتش پذیر در ساختمانها شده اند. تکنولوژیها،...