پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو روی کالاهای نایلون توسط عوامل مختلف

پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو روی کالاهای نایلون توسط عوامل مختلف

مقدمه: بدلیل شیوع بیماری های عفونی توسط باکتری های بیماری زای مختلـف و پیـشرفت مقاومـت آنهـا درمقابل آنتی بیوتیک های گروههای دارویی، پژوهشگران را به آن داشت که عوامـل ضـدمیکروبی جدیـدی راجستجو کنند . امروزه موا دی در ابعاد نانو بوجود آمده است که بدلیل مساحت سطح به حجم...
بررسی روش های مختلف و تکنیک های مختلف پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو

بررسی روش های مختلف و تکنیک های مختلف پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو

مقدمه: بدلیل شیوع بیماری های عفونی توسط باکتری های بیماری زای مختلـف و پیـشرفت مقاومـت آنهـا درمقابل آنتی بیوتیک های گروههای دارویی، پژوهشگران را به آن داشت که عوامـل ضـدمیکروبی جدیـدی راجستجو کنند . امروزه موا دی در ابعاد نانو بوجود آمده است که بدلیل مساحت سطح به حجم...