پایدار سازي نانو نقره در برابر شستشو روي کالاهاي نایلون توسط عوامل مختلف

پایدار سازي نانو نقره در برابر شستشو روي کالاهاي نایلون توسط عوامل مختلف

مقدمه: بدلیل شیوع بیماري هاي عفونی توسط باکتري هاي بیماري زاي مختلـف و پیـشرفت مقاومـت آنهـا درمقابل آنتی بیوتیک هاي گروههاي دارویی، پژوهشگران را به آن داشت که عوامـل ضـدمیکروبی جدیـدي راجستجو کنند . امروزه موا دي در ابعاد نانو بوجود آمده است که بدلیل مساحت سطح به حجم...
بررسی روش های مختلف و تکنیک های مختلف پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو

بررسی روش های مختلف و تکنیک های مختلف پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو

مقدمه: بدلیل شیوع بیماري هاي عفونی توسط باکتري هاي بیماري زاي مختلـف و پیـشرفت مقاومـت آنهـا درمقابل آنتی بیوتیک هاي گروههاي دارویی، پژوهشگران را به آن داشت که عوامـل ضـدمیکروبی جدیـدي راجستجو کنند . امروزه موا دي در ابعاد نانو بوجود آمده است که بدلیل مساحت سطح به حجم...