بررسی الیاف طبیعی و مصنوعی به کار رفته در تورهای ماهیگیری و روشهای تولید تور ماهی گیری با استاندارد های ایران

بررسی الیاف طبیعی و مصنوعی به کار رفته در تورهای ماهیگیری و روشهای تولید تور ماهی گیری با استاندارد های ایران

مقدمه در گذشته براي ساخت تورهاي ماهیگیري و نخ هاي صـیادي از انـواع الیـاف طبیعـی نظیـر الیـاف گیاهی و حیوانی استفاده می کردند با این وجود هنگامیکه این الیاف در محیط هاي مرطـوب و دردرون آب ها به مدت طولانی قرار می گرفتند مورد هجوم بـاکتري هـا قـرار گرفتـه و فاسـد...