بررسی مقالات و تحقیقات انجام شده روی سلولز باکتریایی و بررسی خصوصیات آن و تولید الیاف از سلولز باکتریایی

بررسی مقالات و تحقیقات انجام شده روی سلولز باکتریایی و بررسی خصوصیات آن و تولید الیاف از سلولز باکتریایی

مقدمه سلولز یکی از فراوانترین منابع بیوپلیمری روی زمین است . یک فرم جدید سلولز که کاربردهای نوینی دارد سلولز باکتریایی می باشد که توسط برخی از باکتریها تولید می گردد . نوع باکتریی که بیشتر جهت تولید بیوسلولز مورد استفاده قرار می گیرد ، نوع استو باکتر و به طور خاص...