بررسی معماری الگو برداری شده از طبیعت ﴿بیونیک﴾ نمونه موردی طراحی در زمینه کودکان

بررسی معماری الگو برداری شده از طبیعت ﴿بیونیک﴾ نمونه موردی طراحی در زمینه کودکان

چکیده طبیعت همواره راههـای متعددی را در برابر ما قرار می دهد. الگو برداری از آن در ساخت سرپناه و اشیا از ابتدای پیدایش بشر وجود داشته است‌. طبیعت همواره کنجکاوی انسان را تحـریک کرده و در همه حال به بهترین صورت نیازهای او را پاسخ داده است‌. انسان نیز باید تلاش کند تا...