بررسی وضعيت تعالی منابع انسانی در ميان مديران بر اساس الگوی EFQM (نمونه موردی مدیران ندارس مقطع متوسطه)

بررسی وضعيت تعالی منابع انسانی در ميان مديران بر اساس الگوی EFQM (نمونه موردی مدیران ندارس مقطع متوسطه)

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تعالی منابع انسانی در میان مدیران دوره متوسطه شهر مشهد بر اساس الگوی EFQM به انجام رسیده است بدین منظور ده سوال پژوهشی تدوین شده است که پنج سئوال نخست ارزیابی کیفی معیار منابع انسانی مدیران را در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت بررسی می کند و...
ارزيابی عملكرد یک دانشگاه بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و كاركنان

ارزيابی عملكرد یک دانشگاه بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و كاركنان

چکیده: تحقیق حاضر با هدف ارزیابی  در حوزه‌ های رهبری و کارکنان (منابع انسانی) به انجام رسیده است. ارزیابی عملکرد دانشگاه در هر یک از زیر معیارهای حوزه های مزبور و نیز مقایسه وضعیت تعالی سازمانی دانشکده های این دانشگاه و مقایسه دیدگاه مدیران، اساتید و کارمندان در مورد...