تحليل ديفرانسيلی ميدان جريان بر روی سرريز و روش حجم محدود برای حل معادلات جريان و بررسی مشکلات حل آنها

تحليل ديفرانسيلی ميدان جريان بر روی سرريز و روش حجم محدود برای حل معادلات جريان و بررسی مشکلات حل آنها

مقدمه خلق جهان هستي بر مبناي نظمي پيچيده و حيرت انگيز بيانگر عظمت و رحمت بيكران خالقآن است. در نظام طبيعت ابزار لازم براي ارضاي تمام نيازهاي ميليون ها موجود زنده شناخته شدهدر اين آره خاآي به بهترين شكل ممكن فراهم شده است . با اين وجود، با گذر زمان تنها انسان بهمنظور...