تحلیل دیفرانسیلی میدان جریان بر روی سرریز و روش حجم محدود برای حل معادلات جریان و بررسی مشکلات حل آنها

تحلیل دیفرانسیلی میدان جریان بر روی سرریز و روش حجم محدود برای حل معادلات جریان و بررسی مشکلات حل آنها

مقدمه خلق جهان هستی بر مبنای نظمی پیچیده و حیرت انگیز بیانگر عظمت و رحمت بیکران خالقآن است. در نظام طبیعت ابزار لازم برای ارضای تمام نیازهای میلیون ها موجود زنده شناخته شدهدر این آره خاآی به بهترین شکل ممکن فراهم شده است . با این وجود، با گذر زمان تنها انسان بهمنظور...