تاثیر دو الگوی منتخب تدریس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی و مهارتی دانش آموزان

تاثیر دو الگوی منتخب تدریس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی و مهارتی دانش آموزان

 چکیده هدف از اجراي این تحقیق بررسی تاثیر دو الگوي منتخب تدریس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و آمادگی مهارتی(مهارت هاي رشته ورزشی فوتبال) دانش آموزان پسر 14 تا 16 ساله بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه ي آماري آن را کلیه دانش آموزان پسر دوره ي...