انتخاب صفحه
تعیین عوامل موثر بر استعمال سیگار

تعیین عوامل موثر بر استعمال سیگار

فهرست مطالب فصل اول: کلیات سلامتی مفهوم وسیعی دارد و تعریف آن تحت تاثیر میزان آگاهی و طرز تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی قرار می گیرد، ضمن اینکه سلامتی یک روند پویاست و با گذشت زمان مفهوم آن  تغییر خواهد کرد. قدیمی ترین تعریفی که از سلامتی شده است...