ارزیابی چرخش محور های اصلی تنش و کرنش و عدم هم محوری آن ها در الگوی پیش بینی روانگرایی خاک های غیر چسبنده

ارزیابی چرخش محور های اصلی تنش و کرنش و عدم هم محوری آن ها در الگوی پیش بینی روانگرایی خاک های غیر چسبنده

فهرست مطالب -فصل اول: مقدمه و کلیات خاک¬ها از جمله مصالحی هستند که رفتار پیچیده¬ای از خود نشان می¬دهند. پوشش سطح زمین از این مصالح و پیچیدگی¬های رفتاری آن¬ها موجب شده است که رفتار تنش- کرنش آن¬ها مورد مطالعه¬ دقیق قرار گیرد. از عوامل اصلی این پیچیدگی¬ها می¬توان به چند...