ارزيابی محتوای كتاب های رياضی دوره ي ابتدايی از ديدگاه الگوی آموزش خلاقيت پِِلسک

چکیده پژوهش حاضر با عنوان « ارزیابی محتواي کتاب هاي ریاضی دوره ي ابتدایی از دیدگاه الگوي آموزش خلاقیت پلسک »، انجام شده است. جامعه ي آماري این پژوهش شامل 1 جلد کتاب ریاضی دوره ي ابتدایی در سال تحصیلی 92-1119 می باشد. حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. ابزار...