ارزیابی محتوای کتاب های ریاضی دوره ی ابتدایی از دیدگاه الگوی آموزش خلاقیت پِِلسک

چکیده پژوهش حاضر با عنوان « ارزیابی محتوای کتاب های ریاضی دوره ی ابتدایی از دیدگاه الگوی آموزش خلاقیت پلسک »، انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل 1 جلد کتاب ریاضی دوره ی ابتدایی در سال تحصیلی 92-1119 می باشد. حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. ابزار...