تاثير نااطميناني بازده سهام بر اندازه دولت در کشور هاي منتخب در حال توسعه

فهرست مطالب فصل يک: مقدمه و کليات تحقيق تعيين حدود دخالت دولت در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي مهمترين مسئله اي است که از بدو شکل گيري انديشه اقتصادي مدرن پيش روي نظريه پردازان اقتصادي قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدوديت­هاي عملکرد دولت را به ويژه در ارتقاء...