شبیه سازی الگوی جریان آشفته و تغییرات مورفولوژیکی رودخانه

شبیه سازی الگوی جریان آشفته و تغییرات مورفولوژیکی رودخانه

مقدمه بررسی رفتار جریان در رودخانهها توجه به این نکته را ضروری میسازد که رودخانه یک فرایند پویا است و رفتار آن بسته به مشخصههای ریختشناسی رودخانه در حال تغییر میباشد و در نتیجه این تغییرات، شرایط هیدرولیکی رودخانه نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین لازم است اثر توأم...