شبيه سازي الگوي جريان آشفته و تغييرات مورفولوژيكي رودخانه

شبيه سازي الگوي جريان آشفته و تغييرات مورفولوژيكي رودخانه

مقدمه بررسي رفتار جريان در رودخانهها توجه به اين نكته را ضروري ميسازد كه رودخانه يك فرايند پويا است و رفتار آن بسته به مشخصههاي ريختشناسي رودخانه در حال تغيير ميباشد و در نتيجه اين تغييرات، شرايط هيدروليكي رودخانه نيز تحت تأثير قرار مي گيرد. بنابراين لازم است اثر توأم...