طراحی و ساخت روبات حل ماز (MICROMOUSE)

طراحی و ساخت روبات حل ماز (MICROMOUSE)

™چکیده یکی از مسائل مهم در روباتهای متحرک طرح ریزی حرکت است. طرح ریزی حرکت یعنی محاسبه و کنترل حرکت روبات بگونهای که در یک مسیر مطلوب میان مبدا و مقصد بصورت آگاهانه حرکت کند. در برخی از موارد روبات باید بهترین مسیر را بدون برخورد با موانع طی نماید. در سالهای اخیر...