طراحي و ساخت روبات حل ماز (MICROMOUSE)

طراحي و ساخت روبات حل ماز (MICROMOUSE)

™چكيده يكي از مسائل مهم در روباتهاي متحرك طرح ريزي حركت است. طرح ريزي حركت يعني محاسبه و كنترل حركت روبات بگونهاي كه در يك مسير مطلوب ميان مبدا و مقصد بصورت آگاهانه حركت كند. در برخي از موارد روبات بايد بهترين مسير را بدون برخورد با موانع طي نمايد. در سالهاي اخير...