شناسایی مشکلات فرایند ارزش یابی برنامه های درسی از نظرکارشناسان و مدیران برنامه ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش

 چکیده هدف پژوهش حاضر»شناسایی مشکلات فرایند ارزش یابی برنامه های درسی از نظرکارشناسان و مدیران برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش« بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی در دو شاخه نظری و فنی حرفه ای (90 نفر) و مدیران...