شناسايي مشكلات فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي از نظركارشناسان و مديران برنامه ريزي و تأليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش

 چكيده هدف پژوهش حاضر»شناسايي مشكلات فرايند ارزش يابي برنامه هاي درسي از نظركارشناسان و مديران برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش« بوده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه كارشناسان دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي در دو شاخه نظري و فني حرفه اي (90 نفر) و مديران...