استفاده از گراف ها در تشخیص الگوها

مقدمه : تشخیص الگو در برگیرنده دو عامل اساسی و مهم می باشد : توصیف و دسته بندی وقتی یک جسم ناشناخته را بعنوان ورودی به سیتم میدهیم ابتدا یک توصیف از این جسم تولید می شود . دو راهکار کلی برای پیاده سازی سیستم های تشخیص الگو وجود دارد .1.تشخیص الگوی اماری 2. تشخیص الگوی...