جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی

جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی

فهرست مطالب فصل اول کلاسه بندی یکی از وظایف اساسی در داده کاوی است که بطور وسیعی در زمینه یادگیری ماشین ، شبکه های عصبی و تشخیص الگو مورد مطالعه واقع شده است. ورودی، مجموعه ای از نمونه های آموزشی است که شامل چندین ویژگی است. ویژگی ها با توجه به دامنه مقادیرشان به دو...