بررسی زبان شناختی ٬ تاریخی و فرهنگی الگوهای غذایی در ایران باستان

بررسی زبان شناختی ٬ تاریخی و فرهنگی الگوهای غذایی در ایران باستان

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه. نشانه‏های بازمانده از فرهنگ هر سرزمینی می‏تواند،ترانه‏ها،نواها،داستان‏ها،اسطوره‏ها، سنگ نوشته‏ها ، نقش برجسته‏ها ، پیکره‏ها و هنرهای گوناگون در پوشش،در رزم‏آوری،… و در تهیه ی خوراک‏های هنرمندانه با ریزه‏کاری‏ها  و نحوه ی عرضه ی آنها...