بررسی ميزان برخورداری دبيرستانهای دولتی دخترانه شهر تهران از ويژگيهای سازمان يادگيرنده از ديدگاه كاركنان

بررسی ميزان برخورداری دبيرستانهای دولتی دخترانه شهر تهران از ويژگيهای سازمان يادگيرنده از ديدگاه كاركنان

چکیده امروزه با رشد سریع علم و تکنولوژی و پیچیده شدن محیط سازمان ها از جمله سازکان آموزش و پرورش و مدارس مفهوم نوینی تحت عنوان “سازمان یادگیرنده” مطرح می شود. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی و تغییر) بیشتر باشد سازمان ها نیاز بیشتری به یادگیری و تغییر...