بررسی میزان برخورداری دبیرستانهای دولتی دخترانه شهر تهران از ویژگیهای سازمان یادگیرنده از دیدگاه کارکنان

بررسی میزان برخورداری دبیرستانهای دولتی دخترانه شهر تهران از ویژگیهای سازمان یادگیرنده از دیدگاه کارکنان

چکیده امروزه با رشد سریع علم و تکنولوژی و پیچیده شدن محیط سازمان ها از جمله سازکان آموزش و پرورش و مدارس مفهوم نوینی تحت عنوان “سازمان یادگیرنده” مطرح می شود. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی و تغییر) بیشتر باشد سازمان ها نیاز بیشتری به یادگیری و تغییر...