بررسی رفتار هیدرودینامیکی برخورد دو جت توربولانت و تجزیه و تحلیل آن با نرم افزار phoenics

بررسی رفتار هیدرودینامیکی برخورد دو جت توربولانت و تجزیه و تحلیل آن با نرم افزار phoenics

مقدمه جریان جت عبارت است ازتخلیه سیال به داخل محیطی ازجنس همان سیال یاسیال دیگرکه درحالت سکون یاحرکت باسرعتی غیرازسرعت جت می باشد.این جریان درصنعت کاربرد زیادی دارد.به عنوان مثالی ازکاربرد صنعتی جت های برخوردی میتوان به کاربرد آنها درصنعت طراحی هواپیماهای...