قرار دادن نیروگاه ها در شبکه با استفاده از pso

قرار دادن نیروگاه ها در شبکه با استفاده از pso

مقدمه : مهندسین همواره با مسائل مربوط به تضمین سودآوری سرمایه گـذاریهای انجـام شـده بـه منظورتولیـد محصولات و ارائه خدمات مهندسی مواجه بوده اند. در این راستا افزایش راندمان و بـازدهی تجهیـزات الکتریکی و بهبود بهره برداری ازآن در جهت صرفه جویی وحفظ هر چه بیشتر منابع و...
تعیین مکان بهینه تولید پراکنده با استفاده از pso

تعیین مکان بهینه تولید پراکنده با استفاده از pso

مقدمه: این تحقیق به بهینه سازی شاخصهای قابلیت اعتماد سیستمهای توزیع انرژی الکتریک ی- از دیـدگاهکیفیت توان – با حضور منابع تولید پراکنده اختصاص دارد. امـروزه در کنـار تجهیـز سیـستم هـا، قابلیـتاعتماد آنها به طور جدی مطرح بوده و جزء لاینفک عملکرد آنهاسـت. در...

الگوریتم بهینه سازی تکاملی

 مقدمه: بهینه سازی فرایندی است که برای بهتر کردن چیزی دنبال میشود فکر،ایده ویا طراحی که توسط یک دانشمند یایک مهندس مطرح میشود،طی روند بهینه سازی بهتر میشود.درهنگام بهینه سازی،شرایط اولیه با روش های مختلف مورد بررسی قرار میگیرد و اطلاعات به دست آمده،برای بهبود بخشیدن...