توازن بار در سیستم هاي محاسباتی توزیع شده

توازن بار در سیستم هاي محاسباتی توزیع شده

مقدمه: از مهم ترین مسائل در زمینه سیستم هاي محاسباتی توزیع شده ،مسـاله تخصـیص مجموعـه اي ازکارها به مجموعه اي از پردازنده ها در جهت ایجاد توازن بار و مینیمم کردن هزینه کل سیستم مـیباشد.[4-1] ،[18-17]،[27-25] مساله تخصیص کارها در محیط هاي محاسباتی توزیع شـده کـهبه...