توازن بار در سیستم های محاسباتی توزیع شده

توازن بار در سیستم های محاسباتی توزیع شده

مقدمه: از مهم ترین مسائل در زمینه سیستم های محاسباتی توزیع شده ،مسـاله تخصـیص مجموعـه ای ازکارها به مجموعه ای از پردازنده ها در جهت ایجاد توازن بار و مینیمم کردن هزینه کل سیستم مـیباشد.[4-1] ،[18-17]،[27-25] مساله تخصیص کارها در محیط های محاسباتی توزیع شـده کـهبه...