نگاشت وظایف یک برنامه کاربردی بی‌درنگ سخت بر روی شبکه بر تراشه ناهمگن با هدف کاهش توان مصرفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نگاشت وظایف یک برنامه کاربردی بی‌درنگ سخت بر روی شبکه بر تراشه ناهمگن با هدف کاهش توان مصرفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

فهرست مطالب چکیده……………………………………………………………………. 1 فصل اول: مقدمه با توسعه فن‌آوری نیمه هادی¬ها امکان تجمیع تعداد...