جایابی سکسیونر

جایابی سکسیونر

مقدمه: مبحث تلفات انرژي از مهمترین مقوله هایی است که صنعت برق با آن مواجه است و توجه به کاهش آن ضرورتی اجتنا ب ناپذیر است. درکشورهاي صنعتی از همان ابتداي شکل گیري این صنعت یعنی سال 1900 میلادي مبحث تلفات مورد توجه قرار گرفت و تاکنون تلاش هاي زیادي در این زمینه صورت...