بررسی طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطیLQRمبنی بر الگوریتم تدریجی چندمنظوره

بررسی طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطیLQRمبنی بر الگوریتم تدریجی چندمنظوره

مقدمه درمیان روش های طراحی سیستم کنترل فیدبک چندمتغیره،محققین روی طراحی مبتنی برLQR بیشتر متمرکز شده اند زیرا دارای حاشیه دامنه بی نهایت و حاشیه فازبیشتر از60 درجه می باشد.طراحی ماتریس های وزن دهیQ و R درتوابع هزینه مربعی خطی وقتی از LQR استفاده میشود چندان ساده...