مدل سازی خطای اندازه گیری ضریب شکست محلول پیل سوختی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مدل سازی خطای اندازه گیری ضریب شکست محلول پیل سوختی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

چکیده  یکی از راه هاي تبدیل هیدروژن به رایج ترین انواع انرژي هاي مورد نیاز مانند الکتریسیته و گرما، استفاده از پیل  سوختی است. از انواع مختلف پیل ها به منظور تولید برق در نیروگاه ها ،وسایل قابل حمل، خودروها، سفینه هاي فضایی، زیردریایی ها و غیره استفاده می شود. پیل...