بررسی الگوریتم های بهینه سازیsimulated Annealing و انواع کاربردهای آن

مقدمه جستجو برای یافتن خواسته های مطلوب و بهینه ازمیان گزینه های قابل انتخاب جزء مسائلی است که بشرهمواره باآن مواجه بوده است.درزندگی روزمره نیز به کرات باچنین مسائلی مواجه هستیم مانند:انتخاب یک محل مناسب برای زندگی،تنظیم جدول زمانی برای امتحانات سراسری،یافتن بهترین...