حذف نویز با استفاده از فیلترهای تطبیقی

حذف نویز با استفاده از فیلترهای تطبیقی

 چکیده : فیلترهای تطبیقی ( سازگار ) به عنوان یکی از ابزارهای مهم در پردازش سیگنال می باشند. این فیلترها در کاربردهای مهمی نظیر: حذف اکو، حذف نویز، بهبود سیگنال، شناسایی سیستم و متعادل سازی کانال و… به کار می روند. انتخاب ساختار، در پیچیدگی محاسبات برای رسیدن به...