هماهنگی بهينه رله های اضافی جريان و ديستانس توسط الگوريتم دسته ذرات

هماهنگی بهينه رله های اضافی جريان و ديستانس توسط الگوريتم دسته ذرات

چکیده امروزه رله های اضافه جریان نقش بسیار مهمی را در حفاظت سیستم های قدرت ایفا می کنند و وجود رله های دیستانس در کنار رله های اضافه جریان، باعث افزایش لایه های حفاظتی و پیچیده تر شدن هماهنگی بین این رله ها خواهد شد. در سال های اخیر، روش های بهینه هوشمند به دلیل داشتن...