بررسی روش های تجدید آرایش شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات و شبیه سازی یک نمونه از آن

بررسی روش های تجدید آرایش شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات و شبیه سازی یک نمونه از آن

چکیده : یکی از راههای کاهش تلفات شبکه های توزیع بکار بردن تجدید آرایش این شبکه ها در هنگام بهره برداری است. بنابراین برای بارهای مختلف باید آرایش بهینه یک شبکه توزیع را تعیین نمود به طوریکه تلفات حداقل شود. از آنجائیکه تعداد آرایشهای یک شبکه توزیع بسیار زیاد است و...