بررسی روش های تجدید آرایش شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات و شبیه سازی یک نمونه از آن

بررسی روش های تجدید آرایش شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات و شبیه سازی یک نمونه از آن

چکیده : يکي از راههاي کاهش تلفات شبکه هاي توزيع بکار بردن تجديد آرايش اين شبكه ها در هنگام بهره برداري است. بنابراين برای بارهاي مختلف بايد آرايش بهينه يک شبکه توزيع را تعيين نمود به طوريکه تلفات حداقل شود. از آنجائيكه تعداد آرايشهاي يك شبكه توزيع بسيار زياد است و...