تخمین پایداری ولتاژ با استفاده از شبکه های عصبی

تخمین پایداری ولتاژ با استفاده از شبکه های عصبی

چکیده: در این سمینار ابتدا به بررسی اجمالی مفاهیم پایداری ولتاژ می پردازیم.در این راستا روش های تحلیل استاتیکی،دینامیکی، نقطه نزدیکی به ناپایداری ولتاژ و شاخص های پایداری ولتاژ را بیان کرده ایم. مفاهیم شبکه عصبی را نیز به اختصار شرح داده ایم.در ادامه کار برای مدل های...