ارائه مدلی جهت بهینه سازی پارامترهای اقتصادی وفنی سیستم های انحراف آب در سدها

ارائه مدلی جهت بهینه سازی پارامترهای اقتصادی وفنی سیستم های انحراف آب در سدها

مقدمه با وجود افز ایش نگرا نی ها در مورد صدمات زیست محیطـ ی سـد هـ ای بـزرگ در کـشوره ای توسـعه یافتـه، سدهای بزرگ زیادی همچنـان در کـشوره ای در حـال توسـعه سـاخته و یـ ا طراحـ ی مـ ی شـود ( ,WCD ). 2000این امر در کشوره ای در حال توسعه بطور خاص بیشتر می باشد. بطور...