ارائه مدلی جهت بهینه سازي پارامترهاي اقتصادي وفنی سیستم هاي انحراف آب در سدها

ارائه مدلی جهت بهینه سازي پارامترهاي اقتصادي وفنی سیستم هاي انحراف آب در سدها

مقدمه با وجود افز ایش نگرا نی ها در مورد صدمات زیست محیطـ ی سـد هـ اي بـزرگ در کـشوره اي توسـعه یافتـه، سدهاي بزرگ زیادي همچنـان در کـشوره اي در حـال توسـعه سـاخته و یـ ا طراحـ ی مـ ی شـود ( ,WCD ). 2000این امر در کشوره اي در حال توسعه بطور خاص بیشتر می باشد. بطور...