جایابی خازن در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

جایابی خازن در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

چکیده  در این پایان نامه در فصل اول در مورد مزایا و روش های خازن گذاری در شبکه های توزیع بحث شده است. در فصل دوم از الگوریتم ژنتیک به عنوان روش منتخب برای خازن گذاری در این پژوهش به  تفصیل صحبت شده است. در فصل سوم الگوریتم خازن گذاری در شبکه های توزیع مورد بررسی قرار...