جایابی خازن در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

جایابی خازن در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

چکیده  در این پایان نامه در فصل اول در مورد مزایا و روش هاي خازن گذاري در شبکه هاي توزیع بحث شده است. در فصل دوم از الگوریتم ژنتیک به عنوان روش منتخب براي خازن گذاري در این پژوهش به  تفصیل صحبت شده است. در فصل سوم الگوریتم خازن گذاري در شبکه هاي توزیع مورد بررسی قرار...