بررسی مفاهیم اساسی پایداری ولتاژ و کنترل آن مبتنی بر پیشبینی مدل

بررسی مفاهیم اساسی پایداری ولتاژ و کنترل آن مبتنی بر پیشبینی مدل

چکیده     دراین پایان نامه ،روش کنترل مبتنی بر پیشبینی  مدل mpcبه منظور کنترل اضطراری ولتاژ با در نظر گرفتن مدل واقعی سیستمهای قدرت ،به کار گرفته شده است .برای اینکار یک تابع هدف جدید تعریف شده که در آن پاسخ متغیرها به اقدامات اضطراری ،با انجام دو پخش بار پیشبینی...