بررسي طراحي ماتريس وزن دهي در تنظيم كننده هاي مربعي خطيLQRمبنی بر الگوریتم تدریجی چندمنظوره

بررسي طراحي ماتريس وزن دهي در تنظيم كننده هاي مربعي خطيLQRمبنی بر الگوریتم تدریجی چندمنظوره

مقدمه درمیان روش های طراحی سیستم کنترل فیدبک چندمتغیره،محققین روی طراحی مبتنی برLQR بیشتر متمرکز شده اند زیرا دارای حاشیه دامنه بی نهایت و حاشیه فازبیشتر از60 درجه می باشد.طراحی ماتریس های وزن دهیQ و R درتوابع هزینه مربعی خطی وقتی از LQR استفاده میشود چندان ساده...