بهبود عملکرد دینامیکی سیستم های قدرت چند ماشینه با استفاده از کنترل کننده های غیر متمرکز

بهبود عملکرد دینامیکی سیستم های قدرت چند ماشینه با استفاده از کنترل کننده های غیر متمرکز

چکیده : نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین از مشخصه های اجتناب ناپذیر سیستم های قدرت هستند و به طور عمده ای روی طرفیت توان انتقالی و پایداری دینامیکی سیستم اثر می گذارند. در این پایان نامه طراحی بهینه پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS1) مقاوم تک ماشینه و چند ماشینه با...