بهبود عملكرد ديناميكی سيستم های قدرت چند ماشينه با استفاده از كنترل كننده های غير متمركز

بهبود عملكرد ديناميكی سيستم های قدرت چند ماشينه با استفاده از كنترل كننده های غير متمركز

چکیده : نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین از مشخصه های اجتناب ناپذیر سیستم های قدرت هستند و به طور عمده ای روی طرفیت توان انتقالی و پایداری دینامیکی سیستم اثر می گذارند. در این پایان نامه طراحی بهینه پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS1) مقاوم تک ماشینه و چند ماشینه با...