الگوریتم بهینه سازی تکاملی

 مقدمه: بهینه سازی فرایندی است که برای بهتر کردن چیزی دنبال میشود فکر،ایده ویا طراحی که توسط یک دانشمند یایک مهندس مطرح میشود،طی روند بهینه سازی بهتر میشود.درهنگام بهینه سازی،شرایط اولیه با روش های مختلف مورد بررسی قرار میگیرد و اطلاعات به دست آمده،برای بهبود بخشیدن...