کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با جایابی درست منابع تولید پراکنده DG

کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با جایابی درست منابع تولید پراکنده DG

مقدمه در شبکههای توزیع امروزی بخصوص با روند رو به رشد خصوصیسازی و رقابتی شدن بازار برق، هدف اولیه شرکتهای توزیع پایین آوردن هزینههای مربوط به بهرهبرداری، نگهداری و ساخت شبکه و همزمان بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه و مشترکین میباشد. یکی از موثرترین روشها برای پاسخگویی...