كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با جایابی درست منابع تولید پراکنده DG

كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با جایابی درست منابع تولید پراکنده DG

مقدمه در شبکههاي توزيع امروزي بخصوص با روند رو به رشد خصوصيسازي و رقابتي شدن بازار برق، هدف اوليه شرکتهاي توزيع پايين آوردن هزينههاي مربوط به بهرهبرداري، نگهداري و ساخت شبکه و همزمان بالا بردن قابليت اطمينان شبکه و مشترکين ميباشد. يکي از موثرترين روشها براي پاسخگويي...