طراحی PID با الگوریتم بهینه سازی پرندگان

طراحی PID با الگوریتم بهینه سازی پرندگان

مقدمه در طول سالھای گذشته تکنیک ھای کنترل فرآیند در صنعت پیشرفت ھای بسیاری کرده است. روش ھای کنترل متعددی مانند کنترل تطبیقی، شبکه عصبی و کنترل فازی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در میان این روش ھا مشھورترین روش کنترل PID میباشد که به دلیل ساختار ساده و عملکرد مقاوم در...
جایابی خازن در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم pso

جایابی خازن در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم pso

مقدمه: این مجموعه نوشتار مشتمل بر هفت فصل می باشد که در هر یک از این فصول ضمن بررسی موضوع نوشتار به ابعاد مختلف آن اشاره شده که در ذیل عنوان میشود: فصل اول به بررسی لزوم جبران سازی توان راکتیو در سیستم قدرت می پردازد. این فصل ضمن مرور اجزای سیستم اصلی قدرت به انواع...