طراحی PID با الگوریتم بهینه سازی پرندگان

طراحی PID با الگوریتم بهینه سازی پرندگان

مقدمه در طول سالھای گذشته تکنيک ھای کنترل فرآيند در صنعت پيشرفت ھای بسياری کرده است. روش ھای کنترل متعددی مانند کنترل تطبيقی، شبکه عصبی و کنترل فازی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در ميان اين روش ھا مشھورترين روش کنترل PID ميباشد که به دليل ساختار ساده و عملکرد مقاوم در...
جایابی خازن در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم pso

جایابی خازن در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم pso

مقدمه: اين مجموعه نوشتار مشتمل بر هفت فصل مي باشد كه در هر يك از اين فصول ضمن بررسي موضوع نوشتار به ابعاد مختلف آن اشاره شده كه در ذيل عنوان ميشود: فصل اول به بررسي لزوم جبران سازي توان راكتيو در سيستم قدرت مي پردازد. اين فصل ضمن مرور اجزاي سيستم اصلي قدرت به انواع...