مفاهيم توزيع شدگي و خوشه بندي توزيعي و بررسی الگوريتمها و کاربرد های خوشه بندی

مفاهيم توزيع شدگي و خوشه بندي توزيعي و بررسی الگوريتمها و کاربرد های خوشه بندی

مقدمه : امروزه حتي با گسترش وب، كاربران براي يافتن نيازهاي خود با منابع اطلاعاتي بسياري مواجه هـستند. چگونگي يافتن سريع نيازهاي كاربر از اين اقيانوس اطلاعات، يك مسئلهي مهم است. اگـر چـه راهحـلاستفاده از موتور هاي جستجو در پايگاه دادههاي يكتا ظاهرا براي آن كارآمد است ،...