مفاهیم توزیع شدگی و خوشه بندی توزیعی و بررسی الگوریتمها و کاربرد های خوشه بندی

مفاهیم توزیع شدگی و خوشه بندی توزیعی و بررسی الگوریتمها و کاربرد های خوشه بندی

مقدمه : امروزه حتی با گسترش وب، کاربران برای یافتن نیازهای خود با منابع اطلاعاتی بسیاری مواجه هـستند. چگونگی یافتن سریع نیازهای کاربر از این اقیانوس اطلاعات، یک مسئلهی مهم است. اگـر چـه راهحـلاستفاده از موتور های جستجو در پایگاه دادههای یکتا ظاهرا برای آن کارآمد است ،...