استفاده از الگوریتم های جدید در طراحی تقویت کننده پهن باند

استفاده از الگوریتم های جدید در طراحی تقویت کننده پهن باند

مقدمه در سالهاي اخير توجه به مدارهاي مايكروويو براي سيستمهاي مخابراتي افزايش يافته است و مدارهاي فعال و غير فعال مايكروويوي براي سيستم هاي مخابرات بيسيم به شدت پيشرفت نموده است. تقويت كننده هاي مايكروويو يكي از حساسترين مدارهاي فعالي است كه در كاربرد سيستمها استفاده...