استفاده از الگوریتم های جدید در طراحی تقویت کننده پهن باند

استفاده از الگوریتم های جدید در طراحی تقویت کننده پهن باند

مقدمه در سالهای اخیر توجه به مدارهای مایکروویو برای سیستمهای مخابراتی افزایش یافته است و مدارهای فعال و غیر فعال مایکروویوی برای سیستم های مخابرات بیسیم به شدت پیشرفت نموده است. تقویت کننده های مایکروویو یکی از حساسترین مدارهای فعالی است که در کاربرد سیستمها استفاده...